Vědecká přísloví

„Menší“ sbírka známých českých přísloví zapsaných vědeckou češtinou. Příjemnou zábavu.

 1. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.
 2. Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice ) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy ) se blíží k nule.
 3. Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.
 4. Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
 5. Subjekt A, jenž vyvíjí usilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.
 1. Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.
 2. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.
 3. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.
 4. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.
 5. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.
 6. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.
 7. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.
 8. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.
 9. Náraz akustickych vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.
 10. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.
 11. Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.
 12. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou nejvyššího bodu přičítatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.
 13. Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.
 14. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.
 15. Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.
 16. Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.
 17. Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodicím otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedince druhu Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické bytosti, částečně definované tzv. náboženstvím.
 18. Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.
 19. Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.
 20. Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.
 21. Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.
 22. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.
 23. Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.
 24. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.
 25. Při zjištění zaměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.
 26. Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.
 27. U závodů na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi je poměrně nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.
 28. Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexuálního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.
 29. Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat s občankou, zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.
 30. Schopnost operativně řešit životní situace k vlastnímu prospěchu na základě vyššího stupně intelektu hominis sapiensis se nerovná drahám libovolného tvaru, vedeným jakýmkoli bodem prostoru.
 31. Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14 Kelvinů je dokonalá.
 32. Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebroorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.
 33. Verbální komunikace, vedená s temně přitlumeným zabarvením a snížením decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s jednoduchým vyoráváním brambor.
 34. Informační kapacita jedince po sistaci srdeční činnosti je rovna plynovým zplodinám jeho metabolismu.
 35. Jedna horní končetina provádí očistu druhé horní končetiny.
 36. Realizuje-li pár antagonistických jedinců reciproční agresi, vykonává reduntantní člen triády emocionální projev regulující vlasní psychickou tenzi.
 37. Donace individua rodu Equus neopravňuje akceptora k vizuální percepci dentální soustavy tohoto jedince.
 38. Pociťuje se absolutní absence výroku, jehož pravdivostní hodnota je rovna nule.
 39. Kvalita počáteční fáze totální regenerace organismu subjektu a intenzita prožitku z téhož jsou přímo úměrné úsilí, vynaloženému subjektem k předchozí optimalizaci prostoru pro regeneraci organismu určeného.
 40. Vzhledem k časové ztrátě je snaha o překonání dráhy, dělící jedince od personifikovaného kondicionálu singuláru existencionálního slovesa, bezpředmětná.
 41. Pátrání po lignu adaptovaném na předmět denní potřeby se u reflektanta ataku šelmy čeledi Canidae setkává s úspěchem za všech podmínek.
 42. Kontakt malých množství sloučeniny kyslíku a vodíku se zemským povrchem probíhající v delších časových intervalech je schopen plně nahradit tentýž děj probíhající v intervalech kratších.
 43. Časová distance mezi příchodem libovolného individua a termínem k této události vhodným implikuje sebeújmu.
 44. Kategorický imperativ velí při volbě způsobu techniky přenosu intelektuální pomoci směrem k jedinci schopnému samostatného abstraktního myšlení přiklonit se k verbálnímu projevu, zatímco u ostatních subjektů volit přímý prudký tělesný kontakt.
 45. Navštěvovati podnik veřejného stravování za stavu insuficietního finančního zabezpečení se zapovídá.
 46. Všudypřítomná objektivní filosofická kategorie označující speciální fyzikální dimenzi vztahující se k behaviorálním změnám jsoucna je totéž jako blíže neurčené množství monetárních jednotek.
 47. Působení v souladu se záměry mytologické bytosti žijící v místech o teplotě, jež je statisticky hodnocena jako nadprůměrně vysoká, implikuje transport tamtéž.
 48. Generace filiální přejímá četné znaky generace parentální.
 49. V závodech na zpracování obilí se objednávky zpracovávají systémem FIFO.
 50. Subjektu, který nemá dostatek positivního přesvědčení o pravdivosti výroku, se striktně doporučuje provést akcelerovanou autolokomoci směrem vedoucím k fyzické verifikaci výroku.
 51. Subjektu, v jehož informační databázi je obsažena relace nadměrné obavy, jest zapovězeno pohybovat se v biotopu s rozsáhlým stromovým patrem.
 52. Množina oblastí výskytu samců druhu Felis domestica a množina míst charakterizovaných abundancí nekontrolované činnosti drobných domácích hlodavců jsou navzájem disjunktní.
 53. Informační entita charakterizovaná objektivně determinovaným atributem negativní validity inkluduje mobilizační periferie monodimenzionálně kontrahované.
 54. Argento-aurální transmutaci lze uskutečnit terminací vokálního výstupu.
 55. Zpracovávání jakýchkoliv informací týkajících se prapředka domácího psa občas evokuje jeho výskyt na pomezí přilehlých polností.
 56. Každého třicátého třetího dne v roce se temporální interval mezi koncem nautického soumraku a počátkem následujícího zvětšuje o jednu čtyřiadvacetinu střední hodnoty periody rotace zemské.
 57. Přítomnost sacharidového koncentrátu naturálního původu na koncovém modulátoru hlasového traktu indikuje zahlcení myokardu toxickou antivitální substancí.
 58. Není pravda, že každé těleso, jemuž je subjektivně přisuzováno vysoké albedo, se skládá pouze z atomů o protonovém čísle 79.
 59. K výskytu pojistných událostí charakterizovaných určitou mírou materiálních, případně i jiných škod nedochází na územích s výškovými diferencemi přesahujícími stanovenou mez, zato však jsou vázány na jedince druhu Homo sapiens.
 60. Vulgární forma plasmy je při subordinační asistenci hodnocena celkem příznivě ve srovnání se stavem její nekontrolovatelné dominance.
 61. Intenzita akustické odezvy nádoby nemalého objemu, obvykle užívané k uskladnění kapalin obsahujících ethanol, na prudké mechanické působení je nepřímo úměrná hustotě jejího obsahu.
 62. Neadekvátní hodnoceni vlastního významu není v důsledku kladné diference synchronizováno s pohybem neinerciální soustavy podél trajektorie dané siločarami gravitačního pole.
 63. Aplikace neurčitého výrazu tvaru a*0, kde a může být již trojciferné číslo, implikuje exitus domestikovaného lichokopytníka často považovaného za symbol inteligence limitující k nule.
 64. Místa v prostoru odpovídající polohám samic ptáků rodu Corvus nejsou rozložena nerovnoměrně.
 65. Ať je trajektorie vedoucí po povrchu zemském jakákoliv, vždy konverguje k místu o zeměpisných souřadnicích j=12, l=42.
 66. Kvalifikovaná a produktivní pracovnice v domácnosti za účelem získání části tělního pokryvu drobného obratlovce dokáže uvést své tělo do pohybu po parabolické dráze, jejíž počáteční a cílový bod leží na různých stranách bariéry oddělující dvě různé plochy zapsané samostatně v katastrálních mapách.
 67. Tělesným orgánem vyztuženým pevnou kostrou a obsahujícím nervové řídící centrum nelze narušit souvislost bariéry sestavené z kompaktních částí horniny zpracované do pravidelných kvádrů a spojené směsí hornin s podstatným obsahem vápence.
 68. Přemístí-li se do příbytku patřícího mně obyvatel příbytku jiného, je radno vložiti do vlastní horní končetiny hrubě opracovanou část stromu.
 69. Všichni zástupci třídy Aves vyzdvihují pouze přednosti svého vlastního tělního pokryvu.
 70. Samičí jedinec domácího lichokopytníka patřící mistru ohně a železa se většinou po světě pohybuje neobutý.
 71. Kontakt malých množství sloučeniny kyslíku a vodíku se zemským povrchem probíhají-cí v delších časových intervalech je schopen plně nahradit tentýž děj probíhající v intervalech kratších.
 72. Velký domácí vrubozobý pták s dlouhým krkem z čeledi Anatidae vydá charakteristický zvukový projev pokaždé, když je cílenou ranou zasažen.
 73. Produkovati slanou tekutinu, která tryská z párových orgánů umístěných na přední straně hlavy tak, že padá do bílého roztoku produkovaného bučícím tvorem, je pozdě v případě, že onen bílý roztok zaujal místo na podlaze.
 74. Senilní jedinec nového přítele člověka již není schopen akceptovat dosud neznámé dovednosti.
 75. Chlorid sodný získává za určité objektivní reality ve stupnici hodnot uznávaných převážnou většinou civilizovaných jedinců vyšší hodnocení nežli v přírodě se mnohem vzácněji vyskytující kujný nerost získávaný za vynaložení značného úsilí a nákladů.
 76. V kapalné substanci vzniklé postupným odšťavňováním bobuloviny bývá částí obsahu i souhrn výroků objektivního charakteru vystihující skutečnost v její reálné podstatě.
 77. Navyklá, stereotypně a pravidelně vykonávaná činnost odpovídá horní části oděvu vyrobeného z magneticky měkkého kovu.
Řešení:
 1. Tichá voda břehy mele.
 2. Jablko nepadá daleko od stromu.
 3. Mnoho psů – zajícova smrt.
 4. Dvakrát měř, jednou řež.
 5. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
 6. Komu se nelení, tomu se zelení.
 7. Jednooký mezi slepými králem.
 8. Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.
 9. Pod svícnem bývá tma.
 10. Malé ryby – taky ryby.
 11. Studený máj v stodole ráj.
 12. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
 13. Bez práce nejsou koláče.
 14. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
 15. Co tě nepálí, nehas.
 16. Pečení holubi nelítají do huby.
 17. Vzduch – boží duch.
 18. Devatero řemesel – desátá bída.
 19. Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře.
 20. Díra – nedíra, furt se natírá.
 21. Potmě každá kočka černá.
 22. Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec vejde do království nebeského.
 23. Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
 24. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
 25. Ryba i host třetí den smrdí.
 26. Dočkej času jako husa klasu.
 27. S poctivostí nejdál dojdeš.
 28. Kdo lže, ten krade.
 29. Sytý hladovému nevěří.
 30. Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.
 31. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.
 32. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
 33. Láska hory přenáší.
 34. Vojna není kojná.
 35. Chytrost nejsou žádné čáry.
 36. Mráz kopřivu nespálí.
 37. Líná huba – holé neštěstí.
 38. Co je šeptem, to je s čertem.
 39. Mrtvý prd ví.
 40. Ruka ruku myje.
 41. Když se dva perou, třetí se směje.
 42. Darovanému koni na zuby nehleď.
 43. Není šprochu, aby nebylo pravdy trochu.
 44. Jak si kdo ustele, tak si i lehne.
 45. Pozdě bycha honit.
 46. Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.
 47. Nemusí pršet, stačí, když kape.
 48. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
 49. Chytrému napověz, hloupého kopni.
 50. Bez peněz do hospody nelez.
 51. Čas jsou peníze.
 52. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.
 53. Jaký otec, takový syn.
 54. Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
 55. Kdo nevěří, ať tam běží.
 56. Kdo se bojí, nesmí do lesa.
 57. Když je kocour pryč, myši mají pré.
 58. Lež má krátké nohy.
 59. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
 60. My o vlku a vlk za humny.
 61. Na Hromnice o hodinu více.
 62. Na jazyku med, v srdci jed.
 63. Není všechno zlato, co se třpytí.
 64. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
 65. Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.
 66. Prázdný sud nejvíce duní.
 67. Pýcha předchází pád.
 68. Stokrát nic umořilo osla.
 69. Vrána k vráně sedá.
 70. Všechny cesty vedou do Říma.
 71. Dobrá hospodyně pro pírko i přes plot skočí.
 72. Hlavou zeď nerozbiješ.
 73. Host do domu, hůl do ruky.
 74. Každý pták se chlubí vlastním peřím.
 75. Kovářova kobyla chodí bosa.
 76. Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše.
 77. Potrefená husa nejvíc kejhá.
 78. Pozdě plakat nad rozlitým mlékem.
 79. Starého psa novým kouskům nenaučíš.
 80. Sůl nad zlato.
 81. Ve víně najdeš pravdu.
 82. Zvyk je železná košile.

Komentáře

1 | Pavel @ | před šesti roky

supéééééér!!!!!!!!!!!!!!!

Komentáře netřeba, mluví to samo za sebe

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody