GPS - BERUNA WEB

GPS

Pár informací o globálním polohovém systému GPS Navstar s mírným přesahem do dalších systémů a jiného využití než je hledání kešek.


Jak nezabloudit aneb jak na WGS, S42, JTSK, ...

Zdravý rozum ještě nezklamal Každý z nás se ve svém životě setkal s mapou a každý asi tuší, že je to pokus o věrné zobrazení zemského povrchu na poněkud menší ploše než je povrch sám. Snaha o toto zachycení je stará jako lidstvo samo a stejně staré budou asi problémy, které nám tato snaha přináší. Nechci zde sáhodlouze popisovat historii mapování a veškeré problémy s tím spojené, chci se zaměřit jen na věci o kterých si myslím, že jsou zahaleny tajemstvím nevědomosti a jsou s nimi obecně problémy. Zvláště v dnešní době navigace pomocí GPS je velmi dobré vědět co mně ta záhadná krabička říká a co vlastně mapa zobrazuje.

Kde je zakopaný pes

Základním problémem při tvorbě a využití mapy je fakt že mapa je placka a země je jakýsi patvar připomínající při velkém zjednodušení kouli, při přesnějším uvažování elipsoid a při ještě vyšších požadavcích geoid.

pokračování ...

Metody kterými lze z GPS dostat milimetry

Jedná se o metody a postupy měření v oblastech geodézie, kde se snažíme dostat ze systému z hlediska přesnosti co se dá. Zde se můžeme dostat i na milimetrovou přesnost. Geodézie používá diferenciální fázová měření. Vypnutí záměrného rušení SA nemá z hlediska geodetického využití systému žádný význam. Na rozdíl od kódového měření, kdy se za pomocí tranzitního času určí pseudovzdálenost mezi družicí a přijímačem, se při fázovém řešení určuje počet násobků (ambiguit) vlnové délky nosné vlny. Jakmile je určen celočíselný počet ambiguit, sleduje přijímač již jen fázové posuny. Určení ambiguit je poměrně obtížné a hlavně těžko kontrolovatelné zda je správně – existuje celá řada nejednoduchých metod.

Podmínky pro geodetická měření GPS technologií

V geodézii se pro určování polohy bodu využívá fázových pozorování a relativní (diferenciální) způsob určování polohy, kdy měří současně nejméně dva přijímače (nebo využití sítě permanentních stanic) a výsledkem je relativní poloha těchto přijímačů (Relative Positioning). Systém GPS umožňuje též určení absolutní polohy bodu (Point Positioning), ale touto metodou lze dosáhnou pouze přesnosti několika metrů, což je pro geodetické účely zcela nevyhovující a navíc je tato služba (PPS – precise point service) určena jen pro vojenské subjekty. Relativní způsob umožňuje určit souřadnicové rozdíly ve vztažném družicovém systému vzhledem ke geocentrickému bodu, jehož souřadnice jsou známy. Při výpočtu základen do 500 km postačí použít dvojnásobné diference, ovšem pro případné rozsáhlejší sítě je nutné použít trojnásobné diference se zavedením dalších korekcí. V závislosti na účelu a požadované přesnosti sítě lze použít následující metody:

 1. statická (mP = 3 – 5 mm)
 2. rychlá statická (mP = 5 – 10 mm + 1 ppm)
 3. stop and go (mP = 10 – 20 mm + 1 ppm)
 4. kinematická (mP = 20 – 30 mm + 3 ppm)
 5. RTK – real time kinematic (mP = 30 – 50 mm)

pokračování ...

Družice v systému GPS - jak bylo, je a bude

Jednou ze základní částí systému GPS je kosmický segmet. Ten obsahuje celou řadu družic a to družic různých typů neboť systém vznikl v roce 1973 a od té doby technický pokrok zase o kousek poskočil.

Blok I

Družice bloku I
 • výrobce Rockwell
 • první družice vypušt ěna v únoru 1978, poslední 1985
 • počet atomových hodin 3
 • celkem vypuštěn 11 družic
 • plánovaná životnost 3–4 roky- většina sloužila dvojnásobnou dobu
 • poslední družice tohoto bloku d osloužila v roce 1995
 • vysílané signály L1 s kódem C/A a P, L2 s kódem P

pokračování ...

Seznam starších textů


Cimrman

Kam jinam?

Mladí ochránci přírody